.

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประเพณีปอยส่างลองประเพณี "ปอยส่างลอง" หรือ "ประเพณีบวชลูกแก้ว"  เป็นประเพณีประจำปี
ของชาวไตหรือไทยใหญ่เกือบทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีนี้เป็นการนำเด็กชายที่มี
อายุครบบวชเข้าบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อกล่อมเกลาให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป

 คำว่า "ปอยส่างลอง" เป็นภาษาไทยใหญ่ ซึ่งสามารถแยกศัพท์ออกได้คือ "ปอย"
แปลว่างานหรือพิธีการ "ส่าง" หมายถึง สามเณร ส่วน "ลอง" แปลว่า ยังไม่ได้เป็น ฉะนั้น
เมื่อนำมารวมกันจะหมายถึงพิธีการเตรียมตัวเป็นสามเณรนั่นเอง  กระบวนการปอยส่างลอง  จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการชักชวนกันของชาวบ้านที่มีลูกหลาน อายุครบบวช โดยจะมีการคัดเลือกเจ้าภาพใหญ่  ซึ่งจะเป็นแม่งานในการจัดงาน ซึ่งมักจะเป็น คหบดีหรือผู้กว้างขวางในสังคมโดยเจ้าภาพจะมีหน้าที่ในการร่วมกันกำหนดขั้นตอนของพิธีการ  ส่วนเด็กที่มีอายุครบบวช  จะถูกนำตัวไปอยู่วัดเพื่อเรียนรู้วัตรปฎิบัติสำหรับการเป็น สามเณรก่อนพิธีการประมาณ 20 วัน  ส่วนผู้ใหญ่ก็จะวางกำหนดการวันประกอบพิธีซึ่งจะแบ่ง เป็น 3 วัน วันรับส่างลองไปฝึกวัตรปฏิบัติที่วัดกลับมาประกอบพิธีที่บ้านเจ้าภาพ วันที่สองเป็น วันแห่เครื่องไทยทานและเรียกขวัญส่างลอง (คล้ายๆ กับการทำขวัญนาค) ซึ่งจะประกอบด้วย ขบวนแห่ฟ้อนรำแบบไทยใหญ่ขบวนมโหรี ขบวนแห่เครื่องไทยทาน เครื่องอัฐบริขาร เทียนเงิน เทียนทอง เป็นต้น  ซึ่งส่างลองจะถูกตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับที่สวยงาม และจะขี่คอ ผู้ช่วยที่เรียกกันว่า "ตาแปส่างลอง" ตลอดการเดินทาง  และวันที่สามเป็นวันบรรพชา ซึ่งก็ไม่ แตกต่างจากการบรรพชาในส่วนอื่นๆ ของประเทศเท่าใดนัก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น