.

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันวิสาขบูชา

 วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถือว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติ
ตรัสรู้และปรินิพพาน ซึ่งแม้จะต่างปีกันแต่ก็ตรงกันทั้ง 3 อย่างคือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นที่น่าอัศจรรย์
ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อน้อมระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก

 คำว่า"วิสาขะ"แปลว่า"เดือน 6" วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า"วิสาขบุรณมีบูชา"แปลว่า การบูชา
พระในวันเพ็ญเดือน 6 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 วันวิสาขบูชาก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันนี้คือการไปทำบุญตักบาตรที่วัดและฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
พอตกค่ำก็ทำพิธีแห่เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์โดยประทักษิณ คือการเวียนขวา 3 รอบ ขณะ
ที่เดินควรสำรวมใจระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์

 การเวียนเทียนนี้เป็นการแสดงความเคารพบูชาตามหลักวัฒนธรรมไทยเป็นระเบียบที่ปฏิบัติกันมาแต่
โบราณกาลเวลาเวียนเทียนไม่ควรแสดงกิริยาวาจาคะนอง ไม่เคารพ อีกทั้งขณะเดินเวียนเทียนควรเว้นระยะให้ห่าง
พอสมควร อย่าให้ไฟธูปเทียนไปโดยผู้ที่อยู่ใกล้ หรือให้เทียนหยดโดยผู้ที่อยู่ด้านหน้า เมื่อเวียนครบ 3 รอบแล้วก็ไป
ประชุมฟังพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถต่อไป

 กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
 ๑. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
 ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
 ๓. ไปเวียนเทียน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศานา
 ๔. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
 ๕. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น